Wygraj X-Winga w Battlefrontowym konkursie!

memphis - 
2osoby uważają ten artykuł za ciekawy
Wygraj X-Winga w Battlefrontowym konkursie! - gamedot.pl

Miesiąc Battlefronta, który przygotowujemy dla Was wspólnie z Bastionem Polskich Fanów Star Wars, trwa w najlepsze. Teraz, nadszedł czas na konkurs, w którym do wygrania gwiezdnowojenne nagrody!

 

Oto co musicie zrobić aby wziąć w nim udział :

 

Przygotujcie prace na maksymalnie dwa z trzech podanych tematów:

 

  • Wybrana bitwa ze Star Wars Battlefront.
  • "Bohaterowie okiem szeregowca" -przedstaw moment pojawienia się na polu bitwy postaci specjalnej, z perspektywy zwykłego żołnierza.
  • Plakat propagandowy zachęcający do walki po stronie Imperium lub Sojuszu Rebeliantów.

 

W przypadku zwycięstwa, nagrodzona zostanie tylko jedna z prac danego uczestnika. Technika wykonania pracy jest dowolna, czekamy więc na ciekawe rysunki, obrazy, grafiki komputerowe, wideo i wszystko co przyjdzie wam do głowy!

 

Na zgłoszenia czekamy Do końca listopada. Prace przesyłajcie na adres [email protected].

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone orgromnymi modelami X-Winga od firmy Hasbro.


 

Czekamy na Wasze prace. Niech Moc będzie z Wami!

 

 

Regulamin konkursu Star Wars Battlefront

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem konkursu Star Wars Battlefront dalej zwanego Konkursem, jest Gamedot Sp. z o.o. zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Wykonawcą działającym na zlecenie Organizatora i wykonującym wszelkie czynności związane z jego przeprowadzeniem i organizacją jest portal gamedot.pl zwany dalej „Realizatorem”.

1.3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej - serwisu www.gamedot.pl należącego do Realizatora, funkcjonującego według Regulaminu serwisu www.gamedot.pl i portalu Bastion Polskich Fanów Star Wars. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego Regulaminu.

1.4. Konkurs trwa w terminie od 11.11.2015. do 30.11.2015 roku.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.4 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.gamedot.pl i gwiezdne-wojny.pl/ .

1.6. Konkurs zorganizowany będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

2.2.1. Pracownicy lub członkowie Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;

2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców.

2.3. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

3. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
3.1. Każda z osób wymienionych w pkt 2.1. (poza wymienionymi z pkt.2.2 powyżej) może wziąć udział w Konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia w okresie trwania Konkursu drogą mailową na adres: [email protected].

3.2.Przez wysłanie zgłoszenia konkursowego, uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

3.3.Po zakończeniu Konkursu specjalnie powołana komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora i Realizatora, wyłoni zwycięzców Konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w punkcie 5.3.


3.4.Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

3.5. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji.

3.6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

4. ZASADY KONKURSU
4.1. Regulamin oraz ogłoszenie o Konkursie są jedynymi dokumentami określającymi zasady Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu lub ogłoszenia wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.

4.2. Wyniki Konkursu, w tym pseudonim (nick) lub imię i nazwisko i/lub miejscowość zamieszkania wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Realizatora na stronie internetowej www.gamedot.pl i gwiezdne-wojny.pl/ , zgodnie z pkt. 5.5 poniżej oraz w inny sposób każdorazowo określony w ogłoszeniach o danym Konkursie.

5. ZASADY UCZESTNICTWA
5.1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą mailową na adres [email protected] zgłoszenie konkursowe zgodne z zasadami omówionymi w pkt. 3.6.

 

5.2. Zasady udziału w konkursie:

 

Żeby wziąć udział w konkursie należy stworzyć pracę na maksymalnie 2 z poniższych tematów

- Wybrana bitwa ze Star Wars Battlefront.

- "Bohaterowie okiem szeregowca" -przedstaw moment pojawienia się na polu bitwy postaci specjalnej, z perspektywy zwykłego żołnierza.

- Plakat propagandowy zachęcający do walki po stronie Imperium lub Sojuszu Rebeliantów.Wysłać zgłoszenie zawierające:

- Stworzoną przez siebie pracę lub prace
- dane kontaktowe

5.3. Zasady przyznawania nagród

Komisja składająca się z przedstawicieli organizatora i realizatora wybierze 3 najlepsze prace spośród wszystkich uczestników.

 

5.5. Do puli zwycięzców może zostać zakwalifikowane tylko jedna praca Uczestnika.

5.6. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30.11.2015 roku. Decydować będzie data przesłania zgłoszenia.

5.7. Osoby, które spełniają wszystkie warunki opisane w pkt 5.1.- 5.6. biorą udział w możliwości wygrania nagrody. Opis nagród w pkt 6.1.

5.8. Organizator oraz Realizator zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania odpowiedzi użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
5.9. Wyniki Konkursu, w tym pseudonim (nick) lub imię i nazwisko i/lub miejscowość zamieszkania mogą zostać opublikowane na stronie internetowej www.gamedot.pl gwiezdne-wojny.pl do 30 dni po zakończeniu danego Konkursu.

5.10. Realizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy z którego została wysłana odpowiedź do 14 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzców Konkursu swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)  

5.11. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu po otrzymaniu od Realizatora informacji o wygranej w konkursie nie prześle do Realizatora swoich danych osobowych wskazanych w pkt 5.14 w ciągu 7 dni po otrzymaniu tej informacji nagroda przepada i Realizator przysługuje prawo innego rozdysponowania tą nagrodą.  

6. NAGRODY W KONKURSIE
6.1. Nagrodami w konkursie są modele staków X-Wing od firmy Hasbro

6.2. Laureat może wygrać 1 nagrodę z wymienionych w pkt 6.1.


6.3. W przyznawaniu w/w nagród będzie brało udział każde prawidłowe zgłoszenie, które dotarło do Realizatora w czasie trwania Konkursu, w sposób wskazany w ogłoszeniu o Konkursie oraz niniejszym Regulaminie.


6.4. Nagrody będą przyznawane przez specjalnie powołane Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Realizatora.


6.5. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci konkursów nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.


6.6. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w Internecie na stronie www.gamedot.pl, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do Konkursu i podając swoje dane w przypadku wygranej.


6.7. Uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.


6.8. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.


6.9. Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych, braku aktualizacji danych oraz niespełnienia wszystkich warunków niezbędnych do realizacji nagrody przez laureata konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.


6.10. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie do 30.10.2015, nagroda przechodzi na własność Organizatora.

7. KOMISJA
7.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Realizatora i Organizatora.

7.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Realizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

8. REKLAMACJE
8.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane przez Realizatora w formie pisemnej, na adres Realizatora w terminie do 15 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

8.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Realizatora.
8.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.

8.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w formie elektronicznej - w zależności od formy złożonej reklamacji, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

8.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.gamedot.pl oraz w siedzibie Realizatora.

9.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Realizator prześle kopię Regulaminu Konkursu.

9.3. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik Konkursu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

9.4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.

9.5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

9.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

9.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.gamedot.pl co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian. 

 

0 osób dodało komentarz
2osoby uważają ten artykuł za ciekawy

0 Komentarzy

memphismemphis

Zdecydowanie pecetowiec. Potrafi przeżyć bez konsoli aczkolwiek ubóstwia te przenośne (szczególnie Nintendo). Fan Gwiezdnych Wojen, sportów ekstremalnych, maratończyk.Wciąż ma nadzieje, że zostanie profesjonalnym graczem.

Napisz do autora

Dołącz do zespołu Gamedot

Jesteś graczem? Interesujesz się branżą gamingową? Chciałbyś pisać o tym co Cię interesuje?

Dołącz do redakcji gamedot.pl i dowiedz się co możesz zyskać. Prześlij nam próbny tekst i kilka słów o sobie na adres [email protected]